Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest spółka RCP Rubaszewscy & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. komandytowa („RCP”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 10/19, 61-731 Poznań, dane kontaktowe mail: sekretariat@rcp.poznan.pl

2. Dane osobowe zbierane przez RCP przetwarzane będą wyłącznie na podstawie prawnej i w celu:
a) wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, podjęcia działań przed zawarciem umowy lub/ i przygotowania  oferty (art. 6 ust. 1 lit.B RODO)
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na RCP (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez RCP jako administratora danych, jak np. dochodzenie roszczeń (art. 6 ust.1 lit F RODO)

d) na podstawie zgody Klienta  na przetwarzanie określonych danych osobowych  (art. 6 ust.1 lit A RODO)

Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

4. Zgodnie z RODO przysługuje Klientowi prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usług prawnych.

5. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. RCP przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą RCP niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust.1 lit. F RODO).

6. RCP będzie przechowywać dane Klientów przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. Okresy przechowywania danych osobowych wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionego interesu RCP jako administratora.

7. Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane wyłącznie:
a) prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokatowi/radcy prawnemu prowadzącego sprawę Klienta,
– pracownikom i współpracownikom RCP, którym powierzono  przetwarzanie danych osobowych  Klientów i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,
– podmiotom z którymi RCP podpisała umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych takim jak: biura rachunkowe, usługi IT,

-innym upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

8. RCP nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9. RCP oświadcza, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Klientów nie są profilowane.

10. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, (w takim zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na tej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem.

11. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.